landbousektor voorsorgfonds

voorsorgfonds | plaas arbeiders| landbou voorsorgfonds| landbousektor voorsorgfondsHome > Provident Funds >- Landbousektor Voorsorgfonds

‘N UNIEKE VOORSORGFONDS VIR DIE LANDBOUSEKTOR GEADMINISTREER DEUR SANLAM KONSULTANTE EN AKTUARISSE

Home Employees and Small Business Provident Fund - Absa Logo


Die unieke Voorsorgfonds wat aftree- uitdienstrede-, sterfte- en begrafnisvoordele bied aan plaasarbeiders en ander werknemers in die Landbousektor in 'n enkele pakket.

Sanlam Konsultante en Aktuarisse in samewerking met georganiseerde landbou, bied 'n Voorsorgfonds aan wat deelnemende werkgewers in staat stel om aftree-en risikovoordele aan werknemers te bied. Hierdie fonds se administrasie, advies en aktuariŽle diens word gedoen deur Sanlam Konsultante en Aktuarisse, en die bestuur van die fonds word gedoen deur 'n Raad van Trustees, met verteenwoordiging deur Sanlam, AGRI SA, LWO, TLU, MEC, asook onafhanklike Trustees.

Voordele vir die Werkgewer en sy Werknemers

 • ‘n Enkel bydrae dek die totale voordeelpakket.
 • Die aanspreeklikheid van die werkgewer ten opsigte van sy werknemers word aansienlik verlig.
 • Dit bied gemoedsrus aan werknemers.
 • Die opgelope voordele van lede is oordraagbaar vanaf een werkgewer na die volgende.

Sterftevoordeel

By afsterwe van die lid sal die sterfte- en begrafnisvoordeel volgens die gekose plan aan die lid se afhanklikes betaal word. Die totale waarde van die lid se spaarkomponent soos op die dag van afsterwe word ook aan die lid se afhanklikes betaal in ‘n kontant enkelbedrag (onderhewig aan belasting).

Aftreevoordele

By aftrede sal die lid geregtig wees op die totale waarde van sy/haar spaarkomponent soos op die dag van aftrede.  Hierdie waarde sal in ‘n kontant enkelbedrag uitbetaal word (onderhewig aan belasting). Die lid kan op enige stadium tussen 55 jaar en 70 jaar aftree.

Indien geen eisvorms ontvang word nie, sal die geld na die onopgeëiste rekening oorgeplaas word.

Uitdienstredingsvoordeel

By diens verlating voor aftrede, sal die lid geregtig wees op die totale waarde van sy/haar spaarkomponent soos op die laaste dag van diens.  Hierdie waarde sal in ‘n kontant enkelbedrag uitbetaal word (onderhewig aan belasting).  Die lid word ook die keuse gebied om die totale waarde van sy/haar spaarkomponent oor te plaas na ‘n nuwe deelnemende werkgewer in die fonds of om die totale waarde na ‘n bewaringsfonds oor te plaas.  Op versoek van die lid, mag die waarde ook in die fonds gelaat word tot bereiking van die normale aftree ouderdom.

Indien geen eisvorms ontvang word nie, sal die geld na die onopgeëiste rekening oorgeplaas word.

ander voordele

 • Lidmaatskap
  Elke werkgewer besluit tot watter plan hy of sy wil behoort.
 • Belasting
  Die versekerde sterfte- en begrafnisvoordeel word onder ‘n aparte skema verseker en hierdie premie word met na-belaste geld betaal.
 • Administrasie
  Die fonds word deur Sanlam Konsultante en Aktuarisse geadministreer en jaarliks deur onafhanklike ouditeure geoudit.
 • Beleggings
  Die gedeelte van bydraes wat beskikbaar is vir aftreebefondsing (spaarkomponent) word in toepaslike portefeuljes van welbekende beleggingsbestuurders belê om te verseker dat lede se spaarkomponent blootgestel word aan groei, met beperkte risiko’s.
 • Eienaarskap
  Elke werknemer is dus eienaar van sy/haar eie beleggingsrekening.
 • Voordeelstruktuur
 • Ten einde voorsiening te maak vir verskillende behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied.

Kliek hier vir meer inligting: Landbousektor Voorsorgfonds

nuwe planne op die Landbousektor Voorsorgfonds vanaf
1 JULIE 2019 tot 30 junie 2020

Landbousektor Voorsorgfonds
Ten einde voorsiening te maak vir verskillende behoeftes, word verskillende voordeelplanne aangebied. Dit kan later na gelang van die behoefte, en die effek van inflasie, uitgebrei word. Die voordeelstrukture word in die volgende tabel uiteengesit.
Plan
Plan A1
Plan A2
Plan B
Plan C2
Plan D
Plan E
Bydrae
R147.00
R147.00
R168.00
R189.00
R226.00
R378.00
Sterftedekking
-
R14 000
R17 000
R20 000
R25 000
R35 000
Ongeluksdekking & Verlies van ledemate
-
R14 000
R17 000
R20 000
R25 000
R35 000
B
E
G
R
A
F
N
I
S

Lid
-
R11 500
R15 000
R18 000
R20 000
R30 000
Gade
-
R11 500
R15 000
R18 000
R20 000
R30 000
Kind 14-21 Jaar
-
R11 500
R15 000
R18 000
R20 000
R30 000
Kind 6-13 Jaar
-
R5 750
R7 500
R9 000
R10 000
R15 000
Kind 0-5 Jaar
-
R2 875
R3 750
R4 500
R5 000
R7 500
Min totale koste
R26.61
R66.56
R78.22
R88.97
R106.19
R154.30
Netto aftreevoorsiening
R120.39
R80.44
R89.78
R100.03
R108.81
R223.70

Plan A: Belegging alleen
Bydraes en aparte groepskemastrukture vanaf 1 Julie 2019 tot 30 Junie 2020


Bydraeplanne

 • Die planne wat gekies word kan verskil van een werknemer na die volgende. Die planne kan ook voortdurend hersien en aangepas word. Die wysiging sal alleenlik geskied nadat die administratiewe kantoor voor die 20ste van elke maand skriftelik daarvan in kennis gestel is.
 • Die werkgewer en werknemer kan self besluit watter plan geskik is vir elke individuele werknemer. Van die werknemers kan dus planne met basiese voordele kies en ander werknemers kan weer planne met meer omvattende voordele kies, waarna dit ooreenkomstig geïmplimenteer sal word.
 • ‘n Werkgewer hoef nie al sy werknemers by dieselfde plan in te skakel nie.
 • Werknemers mag ook addisionele bydraes tot die fonds maak vir addisionele aftreebefondsing.


ek wil dié tabel druk

Kliek hier vir meer inligting: Landbousektor Voorsorgfonds

Top - Home

Personal Loans up to R150 000, FastEasy Online, Flexible repayments

Personal Loans
Click Here for personal loans SA's Top Personal Loans

Bond Insurance & Life Cover from only R80 p.m. to protect your Home Loan. Immediate Cover, No Medicals Bond Insurance Cover
Bond Cover for Home Loans

Own the performance of the JSE. Multiple ETFs on One Investment Platform - Itransact.

Itransact ETFs
JSE ETFs - One Platform